Về chúng tôi

CÔNG TY TNHH SX - TM BẢO HỘ LAO ĐỘNG  AN SINH

47 Đường S9, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM

Điện thoại: 028.3816 4531 - 028.3816 4609  Fax: 028.3816 4609

Email: ansinh.safety@yahoo.com

WWW. ansinhsafety.com.vn

silde1 silde2

Tìm kiếm

Hotline hỗ trợ

Mrs. NGỌC HIỀN

P. Kinh Doanh = KẾ TOÁN

0906 366 716

-----------------------

Mr.  THÀNH

TP. Kinh Doanh

0987 730 397

Sản phẩm nổi bật

Thống kê truy cập

701607
Đang truy cập
17
Hôm nay
46
Hôm qua
32
Tuần này
316
Tuần trước
699041
Tháng này
46
Tháng trước
5606
Tổng cộng
701607

Về chúng tôi

 VEÀ COÂNG TY AN SINH

 

 

Coâng ty TNHH SX TM baûo hoä lao ñoäng An Sinh laø moät trong nhöõng coâng ty thaønh laäp laâu naêm vaø tieân phong trong lónh löïc an toaøn lao ñoäng, ñaûm baûo söùc khoûe ngöôøi lao ñoäng khi laøm vieäc. 

Vieäc tín nhieäm cuûa caùc taäp ñoaøn lôùn nhö: Khang Thoâng Group, Lilama Group, VinaShin Ship Yard, Cao su Daàu Tieáng, v,v  … ……………….. Ñeå ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng cao cuûa Quùy khaùch  haøng, Coâng ty chuùng toâi khoâng ngöøng caûi tieán cho ra ñôøi nhieàu doøng saûn phaåm môùi, maãu maõ ñeïp, chaát löôïng toát vôùi giaù caû caïnh tranh nhaát phuø hôïp vôùi ñieàu kieän taøi chính cuûa Quùy khaùch. Ngoaøi ra, coâng ty chuùng toâi coøn coù chính saùch haäu maõi cho töøng maët haøng maø Quùy khaùch ñaët mua.

Trong naêm 2012 saûn phaåm môùi coâng ty chuùng toâi saûn xuaát coù thöông hieäu rieâng nhö: giaøy da BHLÑ An Sinh,  ABC, XP ñeá cao su xanh ñoû, daây an toaøn Hoøa Bình BB, noùn BHLÑ, aùo phao, giaøy vaûi, v, v, …..ñeå traùnh nhaàm laãn vôùi caùc maãu haøng nhaùi keùm chaát löôïng treân thò tröôøng, saûn phaåm coâng ty chuùng toâi ñeàu coù daäp in noåi logo treân moãi saûn phaåm vaø ñeàu coù ñaêng kyù ñoäc quyeàn nhaõn hieäu haøng hoùa. Neáu haøng hoùa coù loãi, hay hö hoûng gì maø khoâng lieân quan ñeán nhöõng chæ daãn treân coâng ty chuùng toâi khoâng hoaøn toaøn chòu traùch nhieäm.

Xin caûm ôn söï tín nhieäm cuûa Quùy khaùch!

TP.HCM, ngaøy 01/07/2018